frend love that freeno rajistar - Iam girl jain chat me

Om shrim hrim shrim kamale kamalalaye mahya prasidaprasida prasida svaha5. iam girl jain chat me-4

Avyadajoangdhri manimanstava janvathoru,yajnoachyutah kati tatam jatharam ka hayasya For removing obstructions and difficulties:1. || Unmatt Bheirav Mantra || Om Un Unmattaay Bhram Bhram Bheiravaay Namah.

Sakal vighna vyopahin nahin tehin Rama sukripan bilokahin jehin2. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase Raghunathaya nathaya Sitayah pataye namah5. || Kaal Bheirav Mantra || Om Bheiravaay Vam Vam Vam Hraam Shrom Namah.

Om shrim shrim shrum shram shroum shrah om kharasthadigambara vikata nayanam toyasthitam bhajami svaha Svangastham prachandarupam namabhyatmabhibutaye For stimulating digestive fire:1. || Lord Hanuman Protection Mantra || Om Namo Bhagwate Aanjaneyaay Mahaabalaay Hanumate Namah.

Agastyam kumbhakaranam cha shamincha vadavanalam Bhojanam pachanarthaya smaredabhyam cha panchakam For sound sleep:1. Hroum om jom sa om bhurbhuvah svaha om Tryambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanata mrityormukshiyamamritat For children’s diseases:1. || Lord Hanuman Success Mantra || Om Hanumate Namah || Lord Hanuman Manifestation Mantra || Om Namo Hanumantaay Aaveshay Aaveshay Swaahaa || Lord Hanuman Confidence Mantra || Om Hum Om Hum Om Hanumate Phat || Lord Kartikeya Mantra || Om Kam Ksham Kam Kaartikeyaay Phat || Mantra to Remove Obstacles || Om Kleem Kaleshnaashay Kleem Phat || Mantra for Honourable Social Status || Om Hreem Ayeim Vighna Nashaaya Phat || Mantra for Realisation of God || Om Brahmatmane Ishta Darshaya Darshaya Hoom || Mantra to Conquer Enemy || Om Kreem Kreem Kreem Hleem Hleem ‘Amuk’ Shatru Maraya Maraya Hleem Kreem Kreem Kreem Phat || Muladhar Chakra Jagran Mantra || Om Lam Par Tatvaay Vam Sham Sham Sam Om Phat || Swaddhistthan Chakra Jagran Mantra || Om Vam Vam Swaadhishtthaanam Jaagray Jaagray Vam Vam Om Phat || Manipur Chakra Jagran Mantra || Om Ram Chakra Jaagrannay Mannipuraay Ram Om Phat || Anahat Chakra Jagran Mantra || Om Yam Anaahatam Jaagray Jaagray Sfottay Om Sham || Vishuddh Chakra Jagran Mantra || Om Ham Vishuddh Jaagray Jaagray Tatva Beejaay Om Phat || Sahastrahaar Chakra Jagran Mantra || Om Hreem Sahastraaaram Jaagray Jaagray Sfotay Udbheday Ayeim Om Phat || Goddess Shodashi Tripur Sundari Mahavidya Mantra || Om Hreem Ka A Ee La Hreem Hasakahalahreem Sakalahreem || Goddess Bhuvaneshwari Mahavidya Mantra || Om Hreem Om || Goddess Chhinmasta Mahavidya Mantra || Shreem Hreem Kleem Ayeim Vajra Veirochaniye Houm Houm Phat Sawaahaa || Goddess Tripur Bheiravi Mahavidya Mantra || Haseih Hasakari Haseih || Goddess Matangi Mahavidya Mantra || Om Hreem Ayeim Shreem Namo Bhagwati Uchchishtchaandaalini Shree Matangeshwari Sarvajanvanshkari Sawaahaa || Goddess Kamala Mahavidya Mantra || Ayeim Hreem Shreem Kleem Souh Jagatprasutayei Namah || Goddess Dhoomavati Mahavidya Mantra || Dhoom Dhoom Dhoomavati Thah Thah || Goddess Baglamukhi Mahavidya Mantra || Om Hleem Baglamukhi Sarvdushtaanam Vaacham Mukham Padam Stambhaye Jhivya Keelay Budhim Vinaashay Hleem Om Phat || Navarann Mantra|| Aing Hring Kling Chaamundayei Vichche || Aapad Uddharak Batuk Bheirav Mantra || Om Hreem Batukaay Aapad Uddhaaraay Kuru Kuru Batukaay Hreem Om Swaahaa.

Janakasuta jagajanani janaki Atisaya priya karunanidhana ki To please Hanuman:1. Shukra For Shukra or Venus related problems and during the dasa or antardasa of Venus: Hima kunda mrinalaabham daityanam paramam gurum Sarv shastra pravaktaram bhargavem pranamamyaham Donate clothes or dairy cream or curd to a lady on Friday. It is said that even Trinities (Brahma, Vishnu and Shiva) worship her as their Mother. || Planet Mercury Mantra || Om Braam Breem Broum Sah Budhaaye Namah. Aagachh Aagyaam Paalay Manovaanchhitam Dehi Ayeim Om Swaahaa.

Om Hreem Ayeim Anangmekhalaayei Ayeim Hreem Om Phat Tags: , ,