Niimar mata how is hannah montana dating

Laifin xayansu ba ya kaffa-kaffa da fitsari, xayan kuma yana yaxa gulma ne”. Bayan haka, yawan tsinuwa na daga cikin abubuwan da ke afka mata a cikin wuta, donn haka suka fi kowa yawa a wuta, kamar yadda yatabbata a cikin hadisin da aka karvo daga Abu Sa’idil Khudri cewa manzon Allah (ﷺ) ya ce: “Ya ku jama’ar mata ku yi ta yin sadaka, haqiqa na ga ku ne mafi yawan ‘yan wuta, sai suka ce: "Menene ya jawo hakan ya manzon Allah?

" Sai ya ce: "Saboda kuna yawan tsinuwa da kuma butulcewa zama da miji”. Ita kuwa kyakkyawar kalmar da take yardar da Allah, tana xaukaka darajar bawa ne.

Kuma haqiqa Allah na fushi da mai yin miyagun maganganu mai kaifin harshe".

niimar mata-86

Live skype porn chats - Niimar mata

Kuma ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kaxai ne ba shi da abokin tarayya.

Kuma ina shaidawa cewa, Annabi Muhammadu bawansa ne manzonsa ne.

Idan kuwa dalidai suka yi nuni qaryarsa to ba a yin aiki da shi, kuma qarya ya faxa.

Kuma hakan na xauke da cewa, labarin mai gaskiya abin karva ne, na maqaryaci kuwa abin watsi da shi ne, na fasiqi kuma abin a tsaya a yi bincike game da shi ne, kamar yadda muka ambata.

Wanda ya bi Allah da Manzonsa haqiqa ya rabauta rabauta mai girma).

Bayan haka, lalle mafi gaskiyar magana maganar Allah, kuma mafi kyawon shiriya shiriyar Annab Muhammadu (ﷺ).

An karvo daga A’isha Allah ya yarda da ita ta ce: "Na ce da Annabi ko ba komai Hafsa ‘yar duqurqusa ce".

Sai manzon Allah ya ce: “Haqiqa kin faxi kalmar da inda za a cakuxa ta da ruwan kogi da ta jirkita shi”.

Sai ta je qofar gidansa ta tarar babu mai gadi, sai ta ce, "Ya Manzon Allah ai ban san kai ba ne". Haqiqa qarya da yaxa ta a tsakanin al’umma haramun ne, kuma laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka.

Sai ya ce: “Ai haquri yana amfani ne a lokacin karon battar farko da masifa”. An karvo daga abdullahi xan Mas’ud daga Annabin (ﷺ) ya ce: “Na hana ku yin qarya, haqiqa qarya na kai bawa ga ayyukan kangara, kangara kuma na kai bawa ga wuta, haqiqa mutum yakan dinga yin qarya, kuma yana kirdadon qarya, har a kai ga rubuta shi maqaryaci a gurin Allah”. Kuma dai an karvo daga Xan Mas’ud ya ce: “Qarya ba ta halatta ba da gaske ko da gangan, kuma bai halatta xayanku ya yi wa xansa alqawari ba, sannan ya qi cika masa”.

Yin raki kuwa a lokacin afkuwar musibu maguzanci ne, wanda musulmi aka hana mu yinsa, don haka ne ma aka umarce mu da yin haquri tun a karon farko a yayin arangama da musiba. An karvo daga Sabit ya ce: “Na ji Anas yana cewa da wata daga cikin iyalinsa, ko kin san wance?

Tags: , ,