Pagdating ng mga amerikano

Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan.

pagdating ng mga amerikano-84

Pagdating ng mga amerikano

Ito ang marka ng pagtatapos ng pananakop ng Espanyol sa bansa.

Ang pakikipaglaban ng mga Amerikano sa mga Espanyol ay isang matagal ng istratehiya ng hukbong pandagat ng Estados Unidos.

Sa mahigit na tatlong daang taon na sinubukan ng mga Kastila na sakupin ang mga Muslim, ang Espanya ay bumagsak at napahiya dahil ang mga Muslim sa Mindanao ay nagtagumpay na maipagtangol ang Islam sa Mindanao.

Ganoon din ang nangyari sa mga Amerikano at Hapon na walang nagawa para sakupin ang mga Muslim.

Ang mga katutubo na mahihina ang pananampalataya sa kanilang dating relihiyon ay tinangap ang relihiyon ng mga Kastila.

Hindi huminto ang mga Kastila sa pagsakop sa Luzon at Visayas.

Taong 1894, pinag-aralan na ng Naval War College ang posibilidad na makasagupa ng Amerika ang Espanya sa pagkamkam sa teritoryo ng bansang Cuba.

Ang digmaan naman sa pagitan ng dalawa sa Pilipinas ay plinano noong 1896.

Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.

Tags: , ,